О партнерима пројекта

Ужички центар за људска права и демократију

Ужички Центар за Људска права и Демократију веома активно делује у креирању политика запошљавања у граду Ужицу. Центар је и активни члан Савјета за равноправност сполова у Ужицу. Коначно, Ужички Центар за Људска права и Демократију посједује значајно искуство у образовању одраслих, додатном образовању и целоживотном учењу.

Привредна комора Кантона Сарајево

Привредна комора Кантона Сарајево је овлаштена установа за образовање одраслих, именована од Владе Кантона Сарајево и уписана у Регистар организатора образовања одраслих у складу са Законом. Привредна комора Кантона Сарајево има велику мрежу партнера у земљи и иноземству са којима активно суделује на питањима у вези тржишта рада, те реализирају пројекте из ових подручја с домаћим и страним партнерима на Западном Балкану. Поред бројних других активности, Комора редовно проводи истраживања и анкете о стању и потребама тржишта рада те у том смислу сурађује с бројним партнерским институцијама и агенцијама.

Економска школа Ужице

Средња економска школа Ужице обавља делатност средњег стручног образовања за занимања у сектору туризма и угоститељства. Економска Школа посједује значајно искуство у припреми наставних планова и програма за додатно образовање у туризму и угоститељству што ће бити веома значајно у овом пројекту.